Radon

izolace proti radonu

O tom, zda je nutné a jaký způsob ochrany konkrétního stavby proti radonu rozhoduje jednak charakter tohoto objektu a jednak radonové riziko podloží. Proti radonu musí být chráněny stavby, jejichž součástí jsou
tzv. pobytové prostory a jsou postavené na podloží se středního nebo vysokého radonového rizika.

Základové půdy se podle koncentrace radonu v půdě a propustnosti podloží zatřiďují do tří kategorií radonového rizika. Čím vyšší je koncentrace radonu v podloží a čím jsou půdní vrstvy propustnější, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude do objektu pronikat významné množství radonu. Kategorie radonového rizika tedy vyjadřují jakousi míru rizika pronikání radonu z podloží do stavby.

Radon - co je vlastně?

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká postupnou přeměnou uranu, v různých množstvích přítomného v zemské kůře. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a vizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.

Radon se dostává do domu nejčastěji ze země (podloží) pod budovou, kde můža být vysoká koncentrace radonu. Ve vytápěné budově vzniká u podlah sklepa a přízemí mírný podtlak, je radon jakoby nasáván z podloží prasklinami a netěsnostmi. Mnohem menší význam má uvolňování radonu ze stavebního materiálu a z podzemní vody přiváděné do budov.

Radon jak škodí zdraví?

U lidí, kteří se dlouhodobě dostavají do styku s vysokými koncentracemi radonu, byl zjištěn vyšší výskyt rakoviny plic. Bylo prokázáno, že příčinou toho bylo ozáření dýchacích cest produkty přeměny radonu.

Radon, Izolace, hydroizolace, izolace proti radonu Radon, Izolace, hydroizolace, izolace proti radonu

Radon